مجادله بر سر یک خال

مجادله بر سر یک خال

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
«حافظ»

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد
نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را
«صائب تبریزی»

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را
هر آنکس چیز میبخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را
«شهریار»

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
خوشا بر حال خوشبختش،
بدست آورده دنیا را
نه جان و روح می بخشم،
نه املاک بخارا را
مگر بنگاه املاکم؟
چه معنی دارد این کارها؟
و خال هندویش دیگر
ندارد ارزشی اصلا
که با جراحی صورت
عمل کردند خالها را
نه حافظ داد املاکی،
نه صائب دست و پا ها را
فقط می خواستند اینها،
بگیرند وقت ما ها را
«محمد عیادزاده»

نظر دهید !!!

نظر شما برای “مجادله بر سر یک خال”

قالب وردپرس